Να μην ξέρεις τι θέλεις ή να ξέρεις τι θέλεις και να μην μπορείς να το έχεις;

By elena, February 14, 2016

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on RedditPin on PinterestShare on Google+

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *